علل مشدده در حدود و قصاص و دیات

2)      تعدد در قصاص

1.      تعدد معنوی : در قانون دو حالت آمده  است :
1.       ایراد جرح که هم موجب نقص عضو و هم موجب قتل شود : در اینجا تعدد معنوی با نتایج متعدد بود قاعده کیفر اشد اجرا میشود نسبت به نقص عضو دیه یا قصاص نیست (ماده 218 ق.م ا )
2.       قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی شود : در اینجا تعدد معنوی فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم است لیکن حکم تعدد در اینجا بصورت جمع مجازاتها می باشد (ماده 288 ق.م اسلامی )
2.     تعدد مادی چه مختلف چه مشابه : قاعده جمع مجازات اجرا میشود

3)    تعدد در دیات         

ï      تعدد در دیات چه مادی و چه معنوی موجب جمع مجازاتها (دیات ) میشود .
×      احکام و قوانین مرتبط با تعدد جرم
                              1)            امکان تخفیف در تعدد جرم
ï      تبصره 2 ماده 22 ق.م ا  - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .
                             2)            عدم امکان اجرای تعلیق در تعدد جرم
ï      صدر ماده 36  ق.م ا - مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند قابل اجراء نیست
ï      اخیر  ماده 36  ق.م ا -  همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود .
                            3)            تشدید مجازات معاونین و شرکای جرم در صورت تعدد جرم 
ï      بدیهیست شرکا و معاونین جرم نیز در صورت تعدد جرم  مجازاتشان تشدید می گردد.

     تاثیر تعدد جرم در روند رسیدگی

ماده 183 آیین دادرسی کیفری- به اتهامات متعدد متهم باید تواماپ ویکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشددادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیابرای صدور حکم است تصمیم می گیرد .
ماده 184 آیین دادرسی کیفری - هرگاه پس از صدور حکم معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زیر اقدام می گردد :
ï      الف - هرگاه احکام صادره از دادگاههای بدوی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد پرونده به آخرین شعبه دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال تا پس از نقض کلیه احکام بارعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید .
ï      ب - درصورتی که حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد پرونده هابه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید
ï      ج - درصورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اینکه در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر باشد به دیوان عالی کشور ارسال می گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوی صادر کننده آخرین حکم ارجاع کند .
/ 0 نظر / 4 بازدید