پست های ارسال شده در مرداد سال 1393

کیفیات مشدده عام کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضم

کیفیات مخففه قضایی بایدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضی به این کیفیات استنادنموده و موارد آنرانیز درحکم قیدنماید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 149 بازدید