دانلود چکیده مقاله بررسی مسئولیت کیفری ناقلین بیماری ایدز درحقوق ایران و فرانسه

نویسنده امید دربر

درصورت نیاز به دانلود کل مقاله با پرداخت مبلغ 3000هزارتومان به شماره کارت 5892101109008330نزد بانک سپه به نام امید دربر و ارسال کد رهگیری به ایمیل payanname1981@gmail.com کل مقاله به ایمیل شما کل مقاله به ایمیل شما ارسال خواهد شد

/ 0 نظر / 24 بازدید