مقالات حقوقی

 مقالات

========

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ایدفاع مشروع در برابر ماموران دولتاهداف مقنن از اجرای محکومیت های کیفریحمایت کیفری محیط زیستقیمومت جزائی و اولین نتایج آن حقوق جزای عمومی اسلامقاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفریآزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامیبحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامیعدالت کیفری از دیدگاه حمورابیرابطه ارتکاب بزه با عقب ماندگی ذهنیحالت خطرناکبررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپارژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه جامعه - بزه - کیفر – هدف - نوع و خصائص کیفرهاقتل در فراشدرآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهرفرا ملی آنمجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا)مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی در حقوق فرانسهکیفرهای جانشین و جرمشناسیکنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی واثر آن در مبارزه با جرائمشرحی بر قانون اقدامات تامینی ( مصوب 12 اردیبهشت ماه 1339)بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایرانبررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی درحقوق کیفری ایرانجرم سیاسی (قسمت اول)جرم سیاسی (قسمت پایانی)جرم سیاسی جرمی علیه طرز اداره حکومتمیزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریهاتحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامیجرم جاسوسیتخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایرانصلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسهشرایط و موجبات حد در شرب خمرجرایم مبهم ( بزه های نا معین )رابطه بین جهانگردی و جرماصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی )بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن(شکنجه) در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحددفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروعجامعه بین المللی و کشتار جمعی (به مناسبت چهارمین سالگرد کشتارمردم حلبچه در فروردین 1367 )فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمیبحثی پیرامون توقیف احتیاطیاعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفریانسانیت و جرائم علیه آنجایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایراناثر انتقالی پژوهش در احکام کیفریمسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامیدفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفریشکنجهقانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته آزمایشکلاهبرداری به وسیله چکبررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبههصلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللیپیامدهای حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیانامنیت و ناامنی از دیدگاه سیاست جناییبحثی پیرامون عنصر روانی جرم قتل در ادیان الهی و ایران باستانتوبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامیقتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامیاعاده دادرسی از احکام کیفری (ضرورت اصلاح قانون)قاضی اعمال کننده مجازاتها در حقوق فرانسهسیستم (قانونی بودن) و سیستم (موقعیت داشتن) تعقیب کیفریموقعیت آسیبهای مغز در رفتار مجرمانهقتل از موانع ارث استمسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشیکیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیراتملاحظاتی پیرامون جرم بین المللی دولتنقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفریحمله نظامی به هواپیمای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین المللجرائم و کیفرهااصلاح قانون جزا در اتحاد شورویجرم محال و مقررات اصلاحی قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب در این خصوصهیجان و جرمروش فرابر در اجرای مجازاتگزارش توجیهی آقای رنه پلون وزیر دادگستری فرانسه درباره طرح جدید آئین دادرسی کیفری آن کشوراعاده حیثیت محکومین در سیستم جزائی ژاپنبحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانیشان اعاده دادرسی کیفریبحثی در مادة 2 الحاقی باصول محاکمات جزائیحاشیه نشینی و عدالت کیفریدفاع مشروعاحراز رابطه بزهکاری در جرائمدینار و دیاتچک و مقررات حقوقی آنبحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاصافساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقلبینه در لسان شرعپزشکی و قانونبحثی تاریخی اقتصادی فقهی درباره دیات ششگانهاحتساب ایام بازداشت قبلیاختیارات بی رویه مامورین انتظامیاختلاسجرائم و کیفرها - ملاحظاتی درباره مجازات اعدام از (رودر Roedererمسئله فقدان پروانه رانندگی در قانون تشدید مجازات رانندگان و رای هیئت عمومی دیوان کشور طب قانونی- آیا خودکشی است یا آدم کشی؟ خیانت در امانتدادگاه سوزان - محاکمه تاریخی مسموم کنندگان و جادوگران فرانسویمسائل مربوط به نحوه اجرای حبس های کوتاه مدت در بلژیکموقعیت قانون ، دادگستری و پلیس در انگلستانجرائم علیه بشریت در منشور لندنتحلیل ماده 665 قانون مجازات اسلامیکلاهبرداری در حقوق تطبیقینقش آگاهی در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایرانبررسی تحولات حقوق جزای فرانسه در قانون اخیرتقسیط جزای نقدیتخفیف مجازات در حقوق کیفری ایرانبحران ملی افزایش جرم و جنایت در آمریکاآیا جهل به قانون رافع مسئولیت جزائی است؟مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی چیست ؟نهادهای قضائی محدود کننده آزادی تنمیانجیگری در دعاوی کیفریوجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشرتاریخچه حقوق بشر در اسلاممسمومیت با الکل و روابط آن با ارتکاب جرائممطالعه ای در امر بازرسیالزام اطفال و جوانان بزهکار به اشتغال به کارهای عام المنفعه درحقوقی تطبیقیحرکت اجتماعی علیه جرم صنفی در امریکا : بررسی و نقش وکلای عمومی محلیجرائم و کیفرها - ملایمت کیفرهااناطهقانون جلوگیری از تصرف عدوانی اردیبهشت 1309تصرف عدوانی - قانون 1309 (2)تصرف عدوانی - قانون 1309 (3)روانشناسی و محکمه اطفالاداره تحقیقات فدرال F. B . Iبزهکاری خردسالانبحثی درباره آثار حقوقی حوادث رانندگیتوضیحی در مسئله رشاء و ارتشاءتعلیق مجازات توام با نظارت یا تعلیق مراقبتی - LE STRSIS AVEC MISE A L, EPRETVFدادگاههای آمریکا و مساله خردسالان و جوانانتحول واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری اطفالقاعده اضطرارژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران با اهتمام به اعلامیه های حقوق بشرزندان , هنر تنبیه یا مجازات قانونیمقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنویتاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی ایراننقش اسناد تجاری در تحقق جرائم موضوع قانون تشدید مجازت مرتکبین اختلاس, ارتشاء و کلاهبرداریلزوم برخورداری از حق دفاع در قوانین ملی و فراملیمسئولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان سیگار(قسمت دوم)کیفر در حقوق جزای شورویآینده چک کیفریبغی یا جرم سیاسی از نظر اسلاماز سیاست مبارزه بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی)شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامیآیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوانعالی کشور با اصل قطعیت و اعتبار احکام دادگاهها منافات وتعارض دارد؟تجدید نظر در احکام دادگاهها در فقه اسلامیموقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفریقتل عمد شبه عمد و خطای محضبررسی احکام سقط جنین یا سقط حملبررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.کیفیت تحصیل دلیل در حقوق جزای فرانسهکار در زندان و نقش آن در باز پروری زندانیانبحثی درباره انتقال مال غیربحثی در ماده 430 مکرر اصول محاکمات جزائیآیا با اعدام موافقید؟جرائم و کیفرها - اتهامات محرمانه معاونت در جرائم غیر عمدتعدی نسبت بحیوانات از نظر مقررات کیفری ایراناعتبار آئین نامه در امور کیفریدیه و ضرر و زیان ناشی از جرممقایسه اجمالی بین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداریتکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعارتداد و احکام آن از نظر منابع حقوقی در اسلاممسئولیت (مدنی و کیفری) پزشکرابطه افسردگی و بزهکاری در نوجوانانجبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناهجرم و کامپیوترنگرشی بر مجازات راشینگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامیجنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدیقاعده حرز در سرقت مستوجب حدصلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدیددر کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهممقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غیر قانونیمجازاتهای بازدارنده در قوانین کیفریمعاونت در جرمبررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامیتاثیر جهل یا اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق آمریکانظارت انتظامی بر دستگاه قضاییصلاحیت کیفریپیشگیری از جرائم و دعاویکنترل قضائیتحول حقوق کیفری اتحاد جماهیر شورویرابطه نا مشروعملاکهایی در پرداخت قیمت دیهنگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللیمحاکمه نورمبرکمحاکمه نورمبرگ.آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایراننیرنگ به قانونشروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورویه قضائی کشور مزبوروظایف دادسرا در امور مدنی در فرانسهمسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینیدرآمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آنکنوانسیون بین المللی راجع به منع بمب گذاریهای تروریستیعنصر معنوی در جرائم عمدی و آثار و نتایج آندرباره اجرای مجازتهای سالب آزادی : مورد ترکیهقاضی اجرای مجازاتمعافیت های قانونی و تحلیلی از ماده 179 قانون مجازات ایرانگزارش توجیهی آقای رنه پلون وزیر دادگستری فرانسه درباره طرح جدید آئین دادرسی کیفری آن کشور - بخش دوممسئولیت کیفریتحلیلی از فساد و فساد زدائیشخصیت بزهکار در پرتو پدیده شناسینگاهی به آئین نامه جدید زندانها و مؤسسات صنعتی و کشاورزی وابسته به زندانهاگرانفروشی و کم فروشی و احتکار از نظر شریعت اسلام و قوانین جاری مملکتیبحثی درباره مجازات اعدامتلاشهای بین المللی و قانونگذار کیفری ایران برای تحدید موارد و اعمال مجازات سالب آزادیآزادی و تحقق آن در نظام حکومت اسلامیموجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ایراناعاده دادرسی در قوانین کیفریمبنا و ملاک تعزیرچک بدون تاریخ و اعتبار آناقرار مبتنی بر شکنجهقاعده اضطرار در حقوق کیفری (قسمت اول)هیات منصفه ، متهم مجرم است یا خیر ؟وکلا و پیشبرد حقوق بشرتعلیق بر آیه کریمه دینبحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370نقدی بر قانون اصلاحی چک مصوب آبان 72نهمین کنگره بین المللی حقوق جزااهلیت شاکی خصوصی در جرایم منافیات عفتقواعد تفسیر قوانین جزائینظام هنجاری در سیاست جنایی اسلامحقوق جزای بین المللیدیوان بین المللی دادگستری

/ 0 نظر / 21 بازدید