دانلود انواع دادخواست ها

 

رمز کتابها www.lawtraining.ir می باشد

دریافت

کلیک

تاریخ

توضیحات

نوع فایل

453

1389/06/28

دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید

241

1389/06/28

دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت

208

1389/06/28

دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال

237

1389/06/28

دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان

194

1389/06/28

دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت

171

1389/06/28

دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت

169

1389/06/28

دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت

166

1389/06/28

دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان و فک رهن

207

1389/06/28

دادخواست الزام به تحویل مورد معامله

166

1389/06/28

دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت

184

1389/06/28

دادخواست الزام به تغییر نام

151

1389/06/28

دادخواست الزام به تغییر نام فرزند

165

1389/06/28

دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله

149

1389/06/28

دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت

187

1389/06/28

دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی

157

1389/06/28

دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی

161

1389/06/28

داوری‌نامه

135

1389/06/28

درخواست دستور موقت اتصال تلفن

146

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی

142

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه

144

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)

140

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل

137

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان

125

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن

126

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن

143

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت

187

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع از پرداخت چک

158

1389/06/28

درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه

167

1389/06/28

درخواست حصر وراثت بیشتر از سه میلیون تومان

136

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم)

155

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه اول)

125

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان بیشتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم)

118

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه دوم)

130

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه اول)

116

1389/06/28

درخواست حصر وراثت مسلمان کمتر از سه میلیون تومان (طبقه سوم)

135

1389/06/28

درخواست حصر وراثت کمتر از سه میلیون تومان

154

1389/06/28

ابطال رأی داور

131

1389/06/28

ابطال علامت تجاری ثبت شده

163

1389/06/28

ابطال صلح‌نامه

231

1389/06/28

ابطال چک مفقود شده

158

1389/06/28

اظهارنامه برای مطالبه وجه قرارداد و معرفی داور مورد رضایت دوطرف

133

1389/06/28

اظهارنامه برای معرفی داور

124

1389/06/28

اظهارنامه برای معرفی داور مورد رضایت

135

1389/06/28

اجرای رأی داور

144

1389/06/28

اعتراض ذینفع به گواهی حصر وراثت

142

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (01)

123

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه دوم (02)

156

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (01)

139

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه اول (02)

119

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (01)

114

1389/06/28

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت طبقه سوم (02)

174

1389/06/28

اصلاح سند مالکیت ملکی

128

1389/06/28

اصلاح گواهی حصر وراثت به لحاظ اشتباه در شماره شناسنامه

249

1389/06/28

الزام به انجام تعهد

174

1389/06/28

انحلال شرکت سهامی خاص

162

1389/06/28

انحلال شرکت تجاری

197

1389/06/28

تقاضای اجرای رأی قطعی هیأت تشخیص یا هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما

/ 0 نظر / 30 بازدید