جدول کلیدی جرم سؤاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

سواستفاده ازسفید مهر یا سفید امضاء

هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد(ماده 673 ق.م.ا)

عنصر قانونی

اعم از نوشتن مطالب تعهد آور ونشان دادن صرف امضای یک سند متعلق به غیر جهت سؤاستفاده از آن

*سوء استفاده‌ از سفید مهر یا سفید امضاء، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ (یا برخلاف‌ توافق‌) در بالای‌ امضاء یا مهر (و یا مهر وامضاء در یک‌ نوشته‌ یا سندی‌ مغایر با آنچه‌ که‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.)

هرگونه سوءاستفاده ازسفید مهروسفید امضاء

رفتارفیزیکی

عنصر مادی

دراختیار مرتکب قرار گرفتن سفید مهر و سفید امضاء اعم از اینکه قبلا در نتیجه رابطه امانی به اوسپرده شده باشدویا اینکه خود آن را به هرطریقی به دست آورده باشد.

وجود سفید مهر و سفید امضاء متعلق به دیگری

شرایط و اوضاع و احوال جرم

شرط‌ تحقق‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضاء یا سفید مهر نیز، وجودرابطه‌ امانت‌ قراردادی‌ یا امانت‌ قانونی‌ بین‌ مودع‌ و مستودع‌ یا متصرف‌ قانونی‌ مال‌ است‌. بطوری‌ که‌ بدون‌ تحقق‌ رابطه‌ امانی‌، اعم‌ ازقانونی‌ یا قراردادی‌ در روابط‌ طرفین‌، موضوع‌ از شمول‌ عنوان‌ «خیانت‌ در امانت‌» مذکور در فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ خارج‌است‌.

*در واقع‌، هرکس‌ که‌ مبادرت‌ به‌ سوء استفاده‌ از سفید امضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ است‌ نموده‌ باشد و انجام‌ تعهد یا سلب‌ تعهدی‌ راکه‌ می‌توانست‌ شخص‌ یا دارایی‌ امضاء کننده‌ را تهدید نماید به‌ خطر اندازد، مستوجب‌ مجازات‌ می‌باشد. به‌ علاوه‌، در مواردی‌ هم‌که‌ به‌ حکم‌ قانون‌، ید متصرف‌ و تحصیل‌ کننده‌ سفید امضاء یا سفید مهر، مشروعیت‌ قانونی‌ داشته‌ باشد، جرم‌ مزبور قابل‌ تحقق‌است‌. بنابراین‌، چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذ کننده‌ی‌ سند (سفید مهر یا سفید امضاء) به‌ عنف‌ و تهدید واکراه‌ مبادرت‌ به‌ تحصیل‌سفید امضاء یا سفید مهر نموده‌ باشند و از آن‌ سوء استفاده‌ نمایند، مرتکب‌ جرائم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌ و تهدید و اکراه‌گردیده‌اند که‌ موضوع‌ جرائم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرائم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت‌در امانت‌های‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است[1]

ورقه‌ سفید امضاء، بایستی‌؛ اولاً به‌ کسی‌ که‌ از آن‌ سوء استفاده‌ نموده‌ سپرده‌ شده‌ باشد و ثانیاً این‌ سپردن‌ برای‌ استعمال‌ و کاربردمعین‌ در تکمیل‌ متن‌ آن‌ باشد.

تحویل‌ سفید امضاء(یا سفیدمهر)

لازمه‌ جرم‌ سوء استفاده‌ از سفید امضا، مسبوق بودن‌ موضوع‌ به‌ قبول‌ ید امانی‌تحصیل‌ کننده‌، به‌ حکم‌ قانون‌ و یا عقود و قراردادهای‌ امانی‌ است‌، حتی‌ در مواردی‌ که‌ مرتکب‌ سفید مهر یا سفید امضاء را به‌ جبر وقهر و یا به‌ اکراه‌ و تهدید از مجنی‌ علیه‌ گرفته‌ باشد، نفس‌ چنین‌ عملی‌ جرم‌ و منطبق‌ است‌ با ماده‌ ۶۶۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌

         

 

سواستفاده ازسفید مهر یا سفید امضاء

*از این‌ رو کسی‌ که‌ از ورقه‌ سفید واجد امضاء یا مهر مثلاً یک‌ مقام‌ علمی‌، سیاسی‌ یا هنری‌ که‌ به‌ عنوان‌ خاطره‌ و یادگاری‌ به‌ عمل‌آمده‌، سوء استفاده‌ نماید و مطلبی‌ به‌ زیان‌ وی‌ بالای‌ آن‌ امضاء، بنویسید مرتکب‌ جعل‌ شده‌ است‌ و نه‌ خیانت‌ در امانت‌ از طریق‌ سوءاستفاده‌ از سند مهر یا سفید امضاء.[2]

تحویل‌ سفید امضاء(یا سفیدمهر

شرایط و اوضاع و احوال جرم

عنصر مادی

تحویل‌ سفید امضاء با استعمال‌ یا کاربرد معیّن:‌ چنانچه‌زوجه‌ای‌ از سوی‌ شوهر خود، دسته‌ چکی‌ سفید امضاء،دریافت‌ نموده‌ باشد تا هزینه‌ نیازهای‌ ضروری‌ و معاشی‌ خانواده‌ راپرداخت‌ نماید، ولی‌ عملاً تعدادی‌ از چکهای‌ مزبور را برای‌ خرید پالتوی‌ پوست‌ با قیمت‌ گزاف‌ و بدون‌ ارتباط‌ با معاش‌ خانواده‌هزینه‌ کند. در چنین‌ حالتی‌، که‌ تحویل‌ چکهای‌ سفید امضاء، بدون‌ پیش‌بینی‌ کاربرد حقوقی‌ معیّن‌ بوده‌ است‌، سوء استفاده‌ای‌ که‌ به‌عمل‌ آمده‌ باشد جعل‌ تلقی‌ می‌گردد.

اضراربه صاحب سفید امضاء= ورود ضرر باید مستقیما ناشی ازسؤاستفاده مرتکب ازسفید مهروسفید امضاءباشد

نتیجه

علم به مجرمانه بودن عمل ---عمد درسوءاستفاده ازسفید مهروسفید امضاء

سوءنیت عام

عنصرروانی

علم به تعلق سفید امضاءو سفید مهر به دیگری-----قصد ایراد ضرربه صاحب سفید مهروسفید امضائ

سوء نیت خاص

 


[1]-.(گلدوزیان‌ دکتر ایرج‌، محشای‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، انتشارات‌مجد چاپ‌ هفتم‌، (شرح‌ مواد ۶۷۳، ۶۶۸، ۵۲۳ و ۶۵۷ و مواد ۶۵۱ به‌ بعد قانونه‌ مجازات‌ اسلامی‌)

- گلدوزیان‌ دکتر ایرج‌، حقوق جزای‌ اختصاصی‌، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران‌، چاپ‌ دوازدهم‌ ص‌ ۴۲۲.)[2]

/ 0 نظر / 43 بازدید